Monday, November 12, 2012

Cách buộc dây câu,một cách buộc,với lưỡi câu có khoen tròn,buộc lưỡi kép .


Cách buộc dây câu,một cách buộc,với lưỡi câu có khoen tròn,buộc lưỡi kép .

Hướng dẫn một cách buộc dây câu với lưỡi có khoen tròn , dễ làm , chắc chắn . Một cách kết hợp hai lưỡi câu trên cùng một đường câu, cho kết quả tốt ( buộc lưỡi kép ).

1 comment: